Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
10 Baušļi
Ticība
Svētā Lūgšana
Svētās Kristības sakraments
Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus
Svētā Vakarēdiena sakraments
Iesvētes mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Uzrunas vārdi
Mūsu Tēvs debesīs!

Ko tas nozīmē?

Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais
Tēvs un mēs – Viņa īstie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā
mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu.

Pirmā lūgšana
Svētīts lai top Tavs vārds.

Ko tas nozīmē?
Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā,
lai tas arī mums būtu svēts.

Kā tas notiek?
Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca un mēs kā Dieva bērni arī
svēti pēc tiem dzīvojam. – To palīdzi mums, mīļais Debesu Tēvs!
Bet, kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva
vārdu zaimo mūsu vidū. – No tā pasargi mūs, Debesu Tēvs!

‍Otrā lūgšana
Lai nāk Tava valstība.

Ko tas nozīmē?
Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšanas, pati no sevis; bet mēs
lūdzam šajā lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums.

Kā tas notiek?

Kad Debesu Tēvs mums dod Savu Svēto Garu, kura žēlastībā Viņa
svētajiem vārdiem ticam un svēti dzīvojam šai laikā un mūžībā.

Trešā lūgšana
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Ko tas nozīmē?
Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūgšanas, bet
mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums.

Kā tas notiek?
Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki un kas mums
Dieva vārdu neļauj turēt svētu, nedz Viņa valstībai nākt – proti,
velnu, pasauli un mūsu miesas prātu –, un mūs stiprina un uztur
nešaubīgus Viņa vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir Viņa
žēlastība un labais prāts.

Ceturtā lūgšana
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.

Ko tas nozīmē?
Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūgšanas, pat
ļauniem cilvēkiem, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Viņš mums to
māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi.

Kas tad ir dienišķā maize?
Viss nepieciešamais miesas uzturēšanai un vajadzībām: ēdiens,
dzēriens, apģērbs, apavi, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta,
dievbijīgs laulāts draugs, dievbijīgi bērni, dievbijīga saime, labi un
‍uzticami vadītāji, laba valdība, labs laiks, miers, veselība, kārtīga
dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.

Piektā lūgšana
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem
parādniekiem.


Ko tas nozīmē?
Mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Debesu Tēvs neņem vērā mūsu grēkus
un to dēļ mūsu lūgšanu neatraida, bet lai Viņš Savā žēlastībā dod
visu, ko lūdzam, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to
pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi
sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu tiem,
kas grēko pret mums.

Sestā lūgšana
Un neieved mūs kārdināšanā.

Ko tas nozīmē?
Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Dievs
mūs sargā un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ,
nedz ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut
arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku
paturam.

‍Septītā lūgšana
Bet atpestī mūs no ļaunā.

Ko tas nozīmē?
Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai
Debesu Tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un
dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk,
lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem
pie Sevis debesīs.

Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Ko nozīmē “āmen”?
Mēs varam būt droši, ka šādas lūgšanas Debesu Tēvam patīk un
Viņš tās uzklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs
uzklausīt. Āmen, āmen – tas ir: jā, jā, tā tam jānotiek.
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »